Tog tillfället i akt

för en gångs skull och följde med på havstur med briggen Tre Kronor. Det är ju inte alltför ofta något sådant dyker upp.

Den tre timmar långa seglatsen blev en ny upplevelse för mig. Jag är nämligen ingen seglare, även om jag ibland inbillar mig att jag ville vara. Det blev en fin tur i kväll, med lagom vind för en landkrabba som jag. Jag överraskades av hur jämnt och fint båten gick, inget ljud, inga krängningar och inte den minsta lilla vibration. Fantastiskt!

Intressant också att se hur smidigt besättningen lyckades vända skeppet i vinden ute till havs. En extra krydda för oss passagerare var att vi fick vara med och dra i tamparna när något segel skulle hissas. Och soppan som serverades nere i ruffen var också kryddad, men precis lagom.

Seglats med briggen Tre Kronor i Vassa skärgård 28 september 2013

Seglats med briggen Tre Kronor i Vassa skärgård 28 september 2013

Tärjä dsesbo å backorna

Under en kursdag förra veckan kom jag och en annan kursdeltagare in på ämnet släktnamn. Bland annat kunde vi konstatera att många släktnamn i Terjärv slutar på ”backa”.

Som en fortsättning på den diskussionen skulle det kanske passa med en dikt, skriven av Hilding Widjeskog, där temat är de många backarna. Dikten heter ”Tärja dsesbo å backorna”, vilket översatt betyder Terjärv bröllop och backarna.

Tärjä dsesbo å backorna

 

Fö leng saan va ja ti Vasa.

Tå kom ein kaar å fråga åv me,

vadanifrån e tu?

Ja sa, ja e från Tärjär.

Nå, heitä du Hästbacka?

Ja svara ne.

Nå heitä du Österbacka?

Nå huj haj.

Nå tå heitär du Storbacka.

Nä int hä heldär.

Tu e int från Tärjär om int du heitä naa på backa.

 

Tå byrja a birätt.

Ja vaalt bjodi ti en dsesbo i byi Hästbacka,

tuku beeas kan int a backa.

Så ja la sondaskläädä å kraga på nacka.

På biljettn sto i:

Samling vid Sunabacka.

 

Vi väälkomstportn sto eitt par,

båtvå va di glad å hälsa å nicka.

Saan drack ja välkomstkaffi

å to veitbrö från booli

som sto på träbocka.

Ti lärt va laga vi Stomossbacka.

Från Nörrbacka kom foltsi i stor skocka.

Mytsi kom från Smidibacka i mindä flocka.

Vi Fossbacka hoppa di på steina å stocka.

tå vi for övä ågä ti Kvänosbacka. Allihop sökt di si ti dsesbogåln

som ho gango va på Sunabacka.

 

Gambäl släktinga kom från Rätsibacka, Österbacka å Bodbacka.

Kosinä från Bråttbacka, Kaitbacka å Flakabacka.

 

Föst på ana daan kom di från Dahlbacka å Bynisbacka.

Mostäs släktinga från Vistbacka å Dahlsbacka föld

mä töm som kom från Storbacka å Kvänbacka.

Dsinast for di fram Larikbacka, Bäribacka, Pickvisbacka

å så övä ti Breidbacka.

 

Vininklääshaldarä från heila Tärjär di had sanka

fö brudä ho va från Raumabacka.

Eit par va en pojk å en flicko

å langin rad iväg si stsicka.

 

Ein pepakako å rö limonad

hä fick vi baket vigseln ti skål mä å dricka

å rikti nett ein hadd di åt mi hitta.

Tå ja fråga vadanifrån ho ha vali stsicka

valt o skamli å sa:

Från Pilkkabacka.

 

Å skaffarä å kocka töm hadd di från heila

Kolambyi å Hästbackbyi plocka.

Hövoskaffarn ha va från Kaddjisbacka.

Ein bliistro från ficko a plocka

som a blåst i å foltsi ti bolä locka.

Fösta dan fick vi koka strömdsi

risgrynsgröitn å froktsoppo.

Ana daan hadd di brynagröitn å ärttarocka.

Å skaffarä å kocka ti huikka å hoppa.

Tå di spillkoma å tillbringarä på båra plocka.

 

Å bossi va brugomi å grann va brudä

mä skrovelmässingskrono

som hört ti skrudä.

Å solä stsein å hornmusik hösta övä heila backa.

Spelmännä va från Vekabacka, Risbacka å Breidbacka.

Danslava va laga mä bräädä ovanåv stocka.

Spelmanslava ha va opp på bocka

å bjerkka hadd di varvi åkring toppa.

Ongdomi som dansa ti bocka å backa.

Mä tåna å klacka i golvi di knacka.

Hä va mä purpuris figulistaktn som di pracka.

 

Ja hört gobba som kavera å bocka

et nesavispari va från Timbäbacka.

 

Fostoräättä kom från Nybacka å Lyttsbacka,

Från Pottbacka som e nära Åsbacka.

Så kom di meir från Mandäbacka å Norrbacka.

Nu råka ja töm som heitä Skullbacka

som bor ti nära Utibacka.

Ti va int na mang från Vammosbacka å Heimbacka

Män heila sjacki från Djupsjöbacka å Södäbacka.

 

Heck-kärrkörand från Langbacka å Skallobacka

Handlarn va från Messäsbacka å Kakolamatt

ha kom från Snårbacka.

Ti va no beedd från Langsjöbacka som e stsöni när Bjölasbacka

Män hä va sama daan ein dsesbo på Vitsvidibacka

så tii va folttsi från Häsibacka å Kankobacka  å Bjerkbacka å Vambacka.

 

På ana daan saan di hadd iti brynagröitn å rosnsoppo å ärttarocka

tå hornmusik åtä byrja folttsi locka

samlast parä åtä i stor skocka.

Mitt i rindsi satt två kaar vi eit bool på backa

å folttsi to sedla ur ficko som di leet på bricko.

Hä va gobbdans å pojkdans

tå di sko penga åv folttsi plocka.

Ti hadd allsorts konstä å knycka som ja tyckt va lycka.

Mitt i allt stal pojka brudä mä heila skrudä

saan di gobba ner hadd knacka fo di mä ä ti Rymbacka.

 

Ja kan int glöm hodi dsesbo vi Sunabacka.

Hä vaalt iti å doppa så ja vaalt follproppa.

Tå ja for heim vänst ja om å tacka å bocka.

Hä dsoor ja tå ja for om vi Göukbacka.